Real-time “interactive storage” quality control in fresh agro products (QCAP)


Project Summary

The agri-food sector is an important industrial sector in the NWE region and has a high economic and social value. However, a significant part of the fruit and vegetables production is lost, due to spoilage/degradation during handling/storage/transportation between farm and distribution. Monitoring of product-produced indicators via an interactive storage system (ISS) in the storage atmosphere is a promising way to gain better control over the quality of the stored produce. There is, however, limited collaboration between innovation stakeholders (research institutes, industry, SMEs, end-users) on a transnational level that limits the development/broad implementation of the interactive storage system for different fresh products and in different regions.

Currently, no equipment is available to reliably measure the relevant volatiles with sufficient sensitivity in the storage atmosphere in a simple and cost-effective way. Currently at TRL4, the main outputs of QCAP will be the development of a prototype of the interactive storage system and an interactive storage system validated in real life, commercial conditions (at TRL6) in Germany (apples/blueberries), UK (potatoes) and Belgium (pears).

Long term effects: Using the ISS, growers/retailers will be able to gain EUR 60-100 million/yearly (estimated) in the NWE region, due to a 3-5% reduction of losses in fresh produce, using this highly innovative system.

In addition, QCAP will lead to 32 sustainable and long-term cooperations between organisations from the agri-food and high-tech sector on a transnational level and increased profits of organisations in agri-food and photonics sector due to sales of 10000 systems and technologies (NWE) in new markets.

Thus, QCAP will support cooperation between regions and create critical mass to enhance innovation performance of organizations in the NWE region.

Below you see the QCAP consortium members during the Kick-Off Meeting

Project Partners

Lead partner

Organisation Address Email Website
Radboud Universiteit 135 Heyendaalseweg
Nijmegen
6525 AJ
Netherlands
F.Harren@science.ru.nl http://www.ru.nl/tracegasfacility/
Name Contact Name Email Country
Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten Bert Verlinden bert.verlinden@vcbt.be Belgium
STOREX Belgie BVBA Wilfried van Gijsel wilfried@storex.nl Belgium
Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Obstbauversuchsanstalt Jork Dirck Kopcke Dirk.Koepcke@LWK-Niedersachsen.de Germany
Cranfield University Leon Terry l.a.terry@cranfield.ac.uk United Kingdom
NKT Photonics A/S Peter Moselund pmm@nktphotonics.com United Kingdom
Sensor Sense BV Sacco te Lintel Hekkert lintelhekkert@sensor-sense.nl Netherlands

News (EN)


Effective teamwork between QCAP partners is essential

Posted on

QCAP unites seven partners and five associate partners around one goal: to create a monitoring system for fruit and vegetables in storage areas. The success of this project depends on effective teamwork. As the project leader, associate professor Dr Frans Harren (Radboud University, Nijmegen) is tasked with monitoring the progress of the project, working in close consultation with the partners to ensure the project objectives are achieved. He shares some details about his work. Read More

CAMA conference postponed

Posted on

The QCAP partners will present the latest research results and the potential of innovative interactive storage technology for the international postharvest community at the next XIIIth International Controlled and Modified Atmosphere Research Conference (CAMA). Unfortunately it is not yet clear when this meeting will take place, due to the Corona crisis. Read More

A study evening on ‘Storage innovations’ by QCAP partners

Posted on

On Thursday 28 March, VCBT together with MeBioS and KU Leuven held a study evening on the topic of storage innovations. In particular, they paid attention to the desired results of the QCAP project and which possibilities may open up to farmers as a result of the new sensor technology. The event was held in Sint-Truiden, Belgium. Attendees included fruit growers and grower organisations that represented installers of storage technology. Read More

QCAP monitoring system will have a significant impact in German fruit region ‘Altes Land’

Posted on

When developing a technology for fresh agro products, one automatically involves ‘Altes Land’, the biggest contiguous fruit-producing region in North Europe. In the region family farms, grow about 10.000 ha of mainly apples, but also cherries, pears, plums and berries. An interview with Rolf Kirchhof from the Fruit Advisory Service of the Altes Land, who has been working as a storage consultant for more than 31 years. Read More

First ideas for QCAP follow-up project at ÉPRISE roadshow

Posted on

The QCAP monitoring system contains state-of-the-art sensor technology. By sending a laser light through an atmosphere sample and detecting the light output on the other side, it can determine traces of gases in complex gas mixtures. It will be used to investigate the health status of fruit and vegetables during storage. QCAP programme leader Frans Harren presented this system in Amsterdam at the two-day research and technology event ÉPRISE roadshow. Read More

Meet Angel Medina-Vaya, Senior Lecturer in Food Mycology at Cranfield University

Posted on

My research has focused on the impact that environmental stress has on the function of fungi. At Cranfield I had the opportunity to collaborate with colleagues in the Plant Science Laboratory on the early detection of fungal pathogens in stone fruits and strawberries. This is when my interest for the use of VOCs as biomarkers became one of the priorities in my research. Read More


News (NL)


Goede afstemming tussen QCAP partners essentieel

Posted on

In QCAP werken 7 partners en 5 associate partners toe naar één gezamenlijk doel: een monitoringssysteem voor groente en fruit in opslagruimtes. Goede samenwerking is daarbij essentieel. Associate professor dr. Frans Harren van de Radboud Universiteit in Nijmegen heeft als projectleider de taak om de voortgang van het project te bewaken en in goed overleg met de partners de doelstellingen van het project te behalen. Hij geeft een inkijkje in zijn werk. Read More

CAMA-conferentie uitgesteld

Posted on

De QCAP-partners presenteren de laatste onderzoeksresultaten en de mogelijkheden van innovatieve opslagtechnologie aan de internationale gemeenschap voor de opslag van tuinbouwproducten tijdens de komende XIIIth International Controlled and Modified Atmosphere Research Conference (CAMA). Helaas is het nog niet duidelijk wanneer dit congres plaatsvindt, door de Corona crisis. Read More

QCAP-monitoringsysteem zal grote impact hebben in de Duitse fruitstreek Altes Land

Posted on

Bij het ontwikkelen van een technologie voor versproducten is het niet meer dan logisch om ook Altes Land erbij te betrekken. Altes Land is de grootste naburige fruitproducerende streek in Noord-Europa. De familiebedrijven in deze streek verbouwen hoofdzakelijk appels, maar ook kersen, peren, pruimen en bessen op een landbouwareaal van zo'n 10.000 ha. Een interview met Rolf Kirchhof van de Obstbauversuchsring (OVR) van Altes Land, die al meer dan 31 jaar werkzaam is als opslagadviseur. Read More

QCAP partners organiseren studieavond ‘Innovaties in bewaring’

Posted on

Op donderdag 28 maart hield VCBT in samenwerking met MeBioS, KULeuven een studie-avond over innovaties in bewaring. Ruime aandacht ging uit naar de beoogde resultaten van het QCAP-project en wat voor nieuwe mogelijkheden de nieuwe sensortechnologie kan scheppen voor de telers. De bijeenkomst vond plaats in Sint-Truiden, België. Onder de aanwezigen waren zowel fruittelers en telersorganisaties als vertegenwoordigers van installateurs van bewaartechnologie. Read More

Eerste ideeën uitgesproken voor vervolgproject QCAP tijdens ÉPRISE Roadshow

Posted on

Het QCAP-monitoringsysteem is uitgerust met hypermoderne sensortechnologie. Het systeem detecteert sporengassen in complexe gasmengsels door een laserstraal door een luchtmonster te schieten en de lichtoutput aan de andere kant te meten. De sensor zal worden gebruikt om de toestand van groente en fruit tijdens de opslag te monitoren. QCAP-programmaleider Frans Harren presenteerde het systeem in Amsterdam tijdens de ÉPRISE Roadshow, een twee dagen durend onderzoeks- en technologie-evenement. Read More

Maak kennis met Angel Medina-Vaya, Senior Lecturer in Food Mycology aan de universiteit van Cranfield

Posted on

Mijn onderzoek richt zich op de impact van milieustress op de functies van schimmels. Aan de universiteit van Cranfield heb ik me samen met collega's in het Plant Science Laboratory kunnen bezighouden met het vroegtijdig detecteren van pathogene schimmels in steenvruchten en aardbeien. Daardoor werd mijn interesse gewekt voor het gebruik van VOC’s als biomarkers en besloot ik hier een van de prioriteiten van mijn onderzoek van te maken. Read More


News (FR)


QCAP au salon Fruit Logistica 2020

Posted on

Souhaitant parler de leur détecteur avec les utilisateurs finaux, les chercheurs du QCAP (quality control in fresh agro products, contrôle qualité des produits agrocoles frais) ont présenté leurs activités à l’occasion de Fruit Logistica, le grand salon professionnel du marché mondial des produits frais. Read More

Une bonne coordination entre les partenaires du QCAP est essentielle

Posted on

Au sein du QCAP (quality control in fresh agro products, contrôle qualité des produits agrocoles frais), sept partenaires et cinq partenaires associés œuvrent pour un objectif commun : un système de surveillance des fruits et légumes dans les chambres de stockage. Un bon travail de collaboration est essentiel à cet égard. Le professeur associé Dr. Frans Harren de l'Université Radboud à Nijmegen a la tâche, comme chef de projet, de suivre l'avancement du projet et, en consultation avec les partenaires, d'atteindre les objectifs visés par le biais de ce projet. Il nous donne un petit aperçu de son travail. Read More

CAMA Conférence reportée

Posted on

Les partenaires du QCAP (quality control in fresh agro products, contrôle de la qualité des produits agricoles frais) présenteront les derniers résultats de la recherche et le potentiel de la technologie de stockage interactive innovante pour la communauté internationale post-récolte lors de la XIIIth International Controlled and Modified Atmosphere Research Conference (CAMA), organisée prochainement. Malheureusement, on ne sait pas encore quand cette réunion aura lieu, en raison de la crise de Corona. Read More

Rencontre avec Dirk Köpcke, responsable du département qualité et stockage des fruits de la station d’expérimentation fruitière à Jork, qui fait partie de la chambre de l’agriculture de Basse-Saxe

Posted on

En quoi consiste votre expertise ? « La qualité des fruits et leur stockage, donc tout ce qui touche à la qualité des fruits sur l’arbre et après la récolte. Notamment la fertilisation, l’irrigation et le drainage, la prévision de la date de récolte et bien sûr le stockage des fruits. » Read More

L'équipe QCAP publie les premiers résultats des mesures réalisées par le capteur de traces de gaz dans la revue Sensors

Posted on

En collaboration avec NKT et VCBT, l'Université Radboud a publié un article dans la revue scientifique en libre accès Sensors le 21 mai 2019. Cet article aborde la mise au point, la validation et l'application du premier capteur de traces de gaz QCAP, obtenant plus de 200 vues des quatre coins du monde en l'espace de deux jours. Read More

Le système de contrôle QCAP aura d'importantes répercussions dans l'Altes Land, le plus grand verger d'Allemagne.

Posted on

Le développement d'une technologie destinée aux produits agricoles frais passe obligatoirement par L'Altes Land, le plus grand verger contigu d’Europe du Nord. Les petites et moyennes exploitations fruitières de la région cultivent près de 10 000 hectares de pommes, représentant la culture principale, mais également de cerises, de poires, de prunes et de myrtilles. Entretien avec Rolf Kirchhof du Service de conseil sur les fruits de l'Altes Land, qui travaille à titre de consultant Stockage depuis plus de 31 ans. Read More

Les partenaires QCAP organisent une soirée d'information « Innover pour conserver »

Posted on

Jeudi 28 mars, le VCBT (Centre flamand pour la conservation des produits horticoles) a organisé une soirée d'information consacrée à l'innovation dans le domaine de la conservation en collaboration avec la division MeBioS, de l'université KU Leuven. Une attention particulière a été accordée aux résultats attendus du projet QCAP ainsi qu'aux nouvelles possibilités que cette technologie de détection novatrice offre aux producteurs . La rencontre a eu lieu à Saint-Trond, en Belgique. Parmi les invités présents se trouvaient tant des producteurs de fruits et des associations de producteurs que des représentants du secteur de la technologie de conservation. Read More

Premières idées du projet de suivi QCAP au roadshow organisé dans le cadre du projet ÉPRISE

Posted on

Le système de contrôle QCAP est équipé de capteurs à la pointe de la technologie. En envoyant un faisceau laser dans un échantillon et en mesurant l'émission lumineuse de l'autre côté, on peut remonter à ses différents composants gazeux, même si ceux-ci sont présents à l'état de traces. Il sera utilisé pour déterminer l'état phytosanitaire des fruits et légumes pendant leur stockage. Frans Harren, responsable du programme QCAP, a présenté le système à Amsterdam lors du roadshow de deux jours consacré à la recherche et la technologie dans le cadre du projet ÉPRISE. Read More

Rencontre avec Angel Medina-Vaya, chargé de cours en mycologie agroalimentaire à l’Université de Cranfield

Posted on

Mes recherches se sont concentrées sur l'impact du stress environnemental sur la fonction des champignons. J’ai eu l’opportunité, à Cranfield, de collaborer avec des collègues du laboratoire de phytoscience sur la détection précoce d'agents pathogènes fongiques dans les fruits à noyau et les fraises. C’est là que mon intérêt pour l'utilisation des COV comme biomarqueurs est devenu l'une des priorités dans mes recherches. Read More


News (DE)


Gute Abstimmung zwischen QCAP-Partnern entscheidend

Posted on

Gute Abstimmung zwischen QCAP-Partnern entscheidend Bei QCAP arbeiten 7 Partner und 5 Geschäftspartner auf ein gemeinsames Ziel hin: ein Überwachungssystem für Gemüse und Obst in Lagerräumen. Gute Zusammenarbeit ist dafür entscheidend. Dr. Frans Harren, außerordentlicher Professor an der Radboud Universiteit in Nimwegen, hat als Projektleiter die Aufgabe, den Fortschritt des Projekts zu überwachen und in enger Zusammenarbeit mit den Partnern die Projektziele zu erreichen. Er bietet einen Einblick in seine Arbeit. Read More

CAMA Conference verschoben

Posted on

Die QCAP-Partner werden demnächst die aktuellsten Forschungsergebnisse und die das Potenzial innovativer interaktiver Lagertechnologie für die internationale Nacherntewirtschaft auf der XIII. International Controlled and Modified Atmosphere Research Conference (CAMA) präsentieren. Leider ist aufgrund der Corona-Krise noch nicht klar, wann dieses Treffen stattfinden wird. Read More

QCAP-Team veröffentlicht erste Messresultate des Spurengasdetektors in Sensors

Posted on

Die Radboud University hat gemeinsam mit NKT und VCBT am 21. Mai 2019 einen wissenschaftlichen Artikel in der frei zugänglichenZeitschrift Sensors veröffentlicht. Dieser Artikel, in dem die Entwicklung, Validierung und Anwendung des ersten Spurengasdetektors von QCAP thematisiert werden, wurde innerhalb von zwei Tagen weltweit bereits mehr als zweihundert Mal aufgerufen. Read More

QCAP-Monitoringsystem hat große Auswirkungen auf deutsche Obstanbauregion „Altes Land“

Posted on

Wenn eine Technologie für frische Agrarerzeugnisse entwickelt wird, wird das „Alte Land“, die größte, zusammenhängende Obstanbauregion Nordeuropas, automatisch mitberücksichtigt. In dieser Region bauen Familienbetriebe auf einer Fläche von etwa 10.000 ha vor allem Äpfel, aber auch Kirschen, Birnen, Pflaumen und Beeren an. Es folgt ein Interview mit Rolf Kirchhof vom Obstbauversuchsring des Alten Landes e.V., der seit mehr als 31 Jahren als Berater für Lagerung aktiv ist. Read More

QCAP-Partner organisieren Studienabend „Innovative Lagerung“

Posted on

Am Donnerstag, dem 28. März, veranstaltete VCBT gemeinsam mit MeBioS und der Katholischen Universität Leuven einen Studienabend zum Thema Innovative Lagerung. Im Mittelpunkt standen die angestrebten Ergebnisse des QCAP-Projekts und die neuen Möglichkeiten, die die moderne Sensortechnologie für die Anbauerbieten kann. Das Treffen fand in Sint-Truiden in Belgien statt. Anwesend waren unter anderem Obstzüchter, Züchterverbände sowie Vertreter von Installationsunternehmen für Lagertechnologie. Read More

Erste Ideen für ein QCAP-Folgeprojekt bei der ÉPRISE Roadshow

Posted on

Das QCAP-Monitoringsystem enthält hochmoderne Sensortechnologie. Indem ein Laserstrahl durch eine Atmosphärenprobe gesendet und die Lichtstärke auf der anderen Seite gemessen wird, kann das System Gasspuren in komplexen Gasmischungen erfassen. So kann der Reifestatus von Obst und Gemüse während der Lagerung ermittelt werden. Der QCAP-Programmleiter Frans Harren stellte das System in Amsterdam im Rahmen der zweitägigen Forschungs- und Technologie-Roadshow ÉPRISE vor. Read More

Ein Treffen mit Angel Medina-Vaya, Professor im Fachbereich Lebensmittel-Mykologie an der Cranfield Universität

Posted on

„Meine Forschung hat sich auf die Auswirkungen von Umweltbelastungen auf die Funktion von Pilzen konzentriert. An der Cranfield Universität hatte ich die Gelegenheit zusammen mit Kollegen des Botanik Labors, an der Früherkennung von Pilzerregern in Steinobst und Erdbeeren zusammenzuarbeiten. Hierdurch wurde mein Interesse für die Verwendung von flüchtigen, organischen Verbindungen als Biomarker geweckt und zu einer der Prioritäten in meiner Forschung.“ Read More


Events


Interreg NWE Project Ideas Lab

, London

Interested in applying for funding for your project idea? The Project Ideas Lab is specifically aimed at prospective applicants. You will get the chance to network, find new partners and develop project ideas. Additionally, examples of successfully funded projects will be shared.
Read More


Share this

Tweet Share