Real-time “interactive storage” quality control in fresh agro products (QCAP)


Project Summary

The agri-food sector is an important industrial sector in the NWE region and has a high economic and social value. However, a significant part of the fruit and vegetables production is lost, due to spoilage/degradation during handling/storage/transportation between farm and distribution. Monitoring of product-produced indicators via an interactive storage system (ISS) in the storage atmosphere is a promising way to gain better control over the quality of the stored produce. There is, however, limited collaboration between innovation stakeholders (research institutes, industry, SMEs, end-users) on a transnational level that limits the development/broad implementation of the interactive storage system for different fresh products and in different regions.

Currently, no equipment is available to reliably measure the relevant volatiles with sufficient sensitivity in the storage atmosphere in a simple and cost-effective way. Currently at TRL4, the main outputs of QCAP will be the development of a prototype of the interactive storage system and an interactive storage system validated in real life, commercial conditions (at TRL6) in Germany (apples/blueberries), UK (potatoes) and Belgium (pears).

Long term effects: Using the ISS, growers/retailers will be able to gain EUR 60-100 million/yearly (estimated) in the NWE region, due to a 3-5% reduction of losses in fresh produce, using this highly innovative system.

In addition, QCAP will lead to 32 sustainable and long-term cooperations between organisations from the agri-food and high-tech sector on a transnational level and increased profits of organisations in agri-food and photonics sector due to sales of 10000 systems and technologies (NWE) in new markets.

Thus, QCAP will support cooperation between regions and create critical mass to enhance innovation performance of organizations in the NWE region.

Below you see the QCAP consortium members during the Kick-Off Meeting

Project Partners

Lead partner

Organisation Contact name Address Email Website
Radboud Universiteit Frans Harren 135 Heyendaalseweg
Nijmegen
6525 AJ
Netherlands
F.Harren@science.ru.nl http://www.ru.nl/tracegasfacility/
Name Contact Name Email Country
Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten Bert Verlinden bert.verlinden@vcbt.be Belgium
STOREX Belgie BVBA Wilfried van Gijsel wilfried@storex.nl Belgium
Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Obstbauversuchsanstalt Jork Dirck Kopcke Dirk.Koepcke@LWK-Niedersachsen.de Germany
Cranfield University Leon Terry l.a.terry@cranfield.ac.uk United Kingdom
NKT Photonics A/S Peter Moselund pmm@nktphotonics.com United Kingdom
Sensor Sense BV Sacco te Lintel Hekkert lintelhekkert@sensor-sense.nl Netherlands

News (EN)


VBT contributes to sustainable innovation in horticulture via QCAP

Posted on

Associate partner VBT (Association of Belgian Horticultural Cooperatives) is an umbrella and forum organisation for the horticultural sector in Belgium. Via its members, the organisation attends to more than 80 per cent of the Belgian fruit and vegetable producers. General secretary Luc Vanoirbeek elaborates on the position of VBT in the horticulture sector and the role of VBT in the QCAP project. Read More


News (NL)


Radboud Universiteit levert het eerste QCAP-sensorprototype voor sporengassen

Posted on

Na herhaalde optimalisatie- en validatierondes is de Radboud Universiteit erin geslaagd om het eerste QCAP-sensorprototype te ontwikkelen. Alle functionele subcomponenten zijn volledig geïntegreerd in een transporteerbaar platform en het geheel is succesvol afgeleverd bij het Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten (VCBT) voor de realtime detectie van sporengassen. Read More

Gesprek met Sacco te Lintel Hekkert, Directeur van Sensor Sense

Posted on

Sensor Sense ontwikkelt uiterst gevoelige, op lasers gebaseerde sporengasdetectoren. Ons hoofdproduct is de ETD-300 ethyleendetector, de meest sensitieve, snelste en selectiefste ethyleendetector die er op de markt te verkrijgen is. Daarnaast maken wij ook randapparatuur, waarmee de metingen eenvoudiger en betrouwbaarder worden. De ETD-300 wordt toegepast in onderzoekslaboratoria over de hele wereld. Read More

Eerste metingen aan appels en bosbessen in Jork

Posted on

Het ‘Altes Land’ in Duitsland is het grootste aaneengesloten fruitteeltgebied in Noord-Europa. Op ongeveer 10.000 hectare worden met name pit- en steenvruchten geteeld. Een groot gedeelte bestaat uit appels, met een oogstvolume van meer dan 3 miljoen ton. Het onderzoekscentrum Esteburg in Jork is onderdeel van de ‘Landwirtschaftskammer’ (LWK) en vormt het centrale aanspreekpunt voor fruitboomonderzoek in Noord-Duitsland. De afdeling fruitopslag en fruitkwaliteit van Esteburg heeft de leiding over de opslagproeven met appels en bosbessen in het kader van het QCAP-project. Er is rechtstreeks contact met de telers via de fruitadviseringsdienst van het Altes Land (OVR), die adviezen geeft aan fruittelers in de regio en elders in Duitsland. Read More

Samenwerking Wageningen essentieel voor optimale data-interpretatie in praktijksituaties

Posted on

Het instituut ‘Wageningen Food & Biobased Research’ heeft al 25 jaar ervaring met het ontwikkelen van interactieve bewaarsystemen voor groente en fruit. Vaak werken deze systemen met parameters zoals temperatuur, vochtigheid, zuurstof en koolstofdioxide. Er leeft een grote behoefte om ook andere gassen te monitoren, die bijvoorbeeld duiden op rotting of fermentatie. Daarom doet onderzoeker Ernst Woltering graag mee als associate partner bij QCAP. Hij legt uit wat zijn rol is en wat de QCAP-detector kan betekenen voor de groente- en fruitsector. Read More

GroentenFruit Huis slaat brug tussen QCAP en praktijk

Posted on

De QCAP-onderzoekers ontwikkelen een fundamenteel nieuw systeem om de kwaliteit van groenten en fruit tijdens de opslag te monitoren. Maar hoe zorg je ervoor dat het onderzoek zo goed mogelijk aansluit op de behoeftes van deze sector? Hier spelen de Associate Partners een belangrijke rol in. Eén van die partners is het GroentenFruit Huis, de branchevereniging voor Nederlandse bedrijven die zich bezighouden met de afzet van groenten en fruit. Peter Verbaas, projectdirecteur Voedselveiligheid & Ketenborging, legt uit wat het belang is van QCAP voor hun leden en welke rol GroentenFruit Huis in het project heeft. Read More


News (FR)


L’Université Radboud fournit le premier prototype de capteur de traces de gaz QCAP

Posted on

Au terme de cycles itératifs d’optimisation et de validation, l’Université Radboud a réussi à mettre au point le premier prototype de capteur QCAP. Tous les sous-composants fonctionnels ont été entièrement intégrés dans une plate-forme transportable et le système a été livré avec succès au VCBT (Centre flamand pour la conservation des produits horticoles) pour la détection en temps réel de traces de gaz. Read More

VBT contribue par le biais de QCAP à l’innovation durable dans le secteur horticole

Posted on

Le partenaire associé VBT (Association des coopératives horticoles belges) est une organisation faîtière et un forum du secteur horticole belge. Par l’intermédiaire de ses membres, l’organisation dessert plus de 80 % des producteurs belges de fruits et légumes. Luc Vanoirbeek, son secrétaire général, explique le rôle de la VBT dans le secteur horticole et les motivations de sa participation à QCAP. Read More

Rencontre avec Sacco te Lintel Hekkert, directeur de Sensor Sense

Posted on

Sensor Sense développe des détecteurs laser de traces de gaz hautement performants. Notre produit principal est le détecteur d'éthylène ETD-300, le détecteur d'éthylène le plus sensible, le plus rapide et le plus sélectif disponible sur le marché. Nous fabriquons également des périphériques qui rendent les mesures plus faciles et plus fiables. L'ETD-300 est utilisé dans des laboratoires de recherche du monde entier. Read More

Premières mesures de pommes et myrtilles à Jork en Allemagne

Posted on

Le « Altes Land » est le plus grand verger contigu d’Europe du Nord. Sur environ 10 000 hectares, des fruits à pépins et à noyaux y sont principalement produits. Les pommes représentent la culture principale, avec un volume de récolte de plus de 3 millions de tonnes. La station de recherche Esteburg à Jork fait partie de la chambre d'agriculture et constitue le point de contact central pour la recherche sur les fruits de verger dans le nord de l'Allemagne. Leur service de stockage et de qualité des fruits est responsable des expériences de stockage des pommes et des myrtilles dans le cadre du projet QCAP. Cette station est en contact direct avec les agriculteurs par l’intermédiaire du Service de conseil sur les fruits de l'Altes Land (OVR) qui fournit des conseils aux exploitations fruitières de la région et du pays. Read More

La coopération avec Wageningen est essentielle pour l'interprétation optimale des données dans des situations pratiques

Posted on

L'institut « Wageningen Food & Biobased Research » a 25 ans d'expérience dans le développement de systèmes de stockage interactifs pour fruits et légumes. Souvent, ces systèmes utilisent des paramètres tels que la température, l'humidité, l'oxygène et le dioxyde de carbone. Or, il serait nécessaire de mesurer également d'autres gaz, qui indiquent par exemple la pourriture ou la fermentation. C’est la raison pour laquelle le chercheur Ernst Woltering est heureux de participer à QCAP en tant que partenaire associé. Il nous explique son rôle et l’importance que le détecteur QCAP peut avoir pour le secteur des fruits et légumes. Read More

GroentenFruit Huis comble les lacunes entre le QCAP et la pratique

Posted on

Les chercheurs du QCAP (quality control in fresh agro products : contrôle qualité des produits agroalimentaires frais) ont développé un système fondamentalement nouveau de contrôle de la qualité des fruits et légumes lors du stockage. Mais comment faire en sorte que l'étude s’adapte aussi bien que possible aux besoins de ce secteur ? Les Associate Partners (partenaires associés) jouent ici un rôle important. L’un de ces partenaires est GroentenFruit Huis, l’association professionnelle des entreprises néerlandaises de distribution des fruits et légumes. Peter Verbaas, directeur de projet pour la sécurité alimentaire et la garantie de qualité de la chaîne, explique l’importance de QCAP pour ses membres et le rôle que joue GroentenFruit Huis dans le projet. Read More


News (DE)


Ein Treffen mit Sacco te Lintel Hekkert, Director von Sensor Sense

Posted on

Sensor Sense entwickelt hochempfindliche, auf Lasertechnik basierende Spurengasdetektoren. Unser Hauptprodukt ist der ETD-300 Ethylendetektor, der empfindlichste, schnellste und selektivste Ethylendetektor, der auf dem Markt angeboten wird. Darüber hinaus produzieren wir auch Peripheriegeräte, mit denen die Messungen einfacher und zuverlässiger werden. Der ETD-300 wird in Forschungslaboratorien auf der ganzen Welt eingesetzt. Read More

Erste Apfel- und Heidelbeerenmessungen in Jork, Deutschland

Posted on

Das ‚Alte Land‘ ist das größte geschlossene Obstanbaugebiet Nordeuropas. Auf ca. 10.000 Hektar werden vor allem Kernobst und Steinobst produziert. Die wichtigsten Kulturpflanzen sind Apfelbäume, deren Erntevolumen mehr als 3 Mio. Tonnen beträgt. Die Esteburg Forschungsstation in Jork gehört zu der Landwirtschaftskammer und ist die zentrale Anlaufstelle für die Baumobstforschung im Norden Deutschlands. Ihre Abteilung für Obstlagerung und Obstqualität ist verantwortlich für die Lagerungsexperimente mit Äpfeln und Heidelbeeren im Rahmen des QCAP-Projekts. Über den Obstbauversuchsring des Alten Landes (OVR), der die Obstplantagen in der Region und bundesweit berät, besteht eine direkte Verbindung zu den Obstbauern. Read More

Zusammenarbeit mit Wageningen entscheidend für eine optimale Dateninterpretation in Praxissituationen

Posted on

Das Institut ‚Wageningen Food & Biobased Research’ verfügt bereits über 25 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung von interaktiven Lagerungssystemen für Obst und Gemüse. Oft arbeiten diese Systeme mit Parametern wie Temperatur, Feuchtigkeit, Sauerstoff und Kohlendioxid. Es besteht ein großer Bedarf, auch andere Gase zu überwachen, die zum Beispiel auf Fäulnis oder Gärung hindeuten. Daher beteiligt sich Wissenschaftler Ernst Woltering gerne als Associate Partner an QCAP. Er erklärt seine Aufgabe und erläutert, was der QCAP-Detektor für den Obst- und Gemüsesektor bedeuten kann. Read More

GroentenFruit Huis bringt QCAP und Praxis zusammen

Posted on

Die QCAP-Wissenschaftler entwickeln ein komplett neues System, um die Qualität von Obst und Gemüse während der Lagerung zu überwachen. Aber wie können Sie dafür sorgen, dass die wissenschaftlichen Ergebnisse so gut wie möglich an die Bedürfnisse dieser Branche anknüpfen? Dabei spielen die assoziierten Partner eine wichtige Rolle. Einer dieser Partner ist GroentenFruit Huis, der Branchenverband der niederländischen Unternehmen, die mit Obst und Gemüse handeln. Peter Verbaas, Projektleiter Lebensmittelsicherheit & Kettensicherung, erläutert, was QCAP für die Mitglieder bedeutet und welche Rolle GroentenFruit Huis im Rahmen des Projektes spielt. Read More


Events


Interreg NWE Project Ideas Lab

, London

Interested in applying for funding for your project idea? The Project Ideas Lab is specifically aimed at prospective applicants. You will get the chance to network, find new partners and develop project ideas. Additionally, examples of successfully funded projects will be shared.
Read More


Share this

Tweet Share